I. ATVYKIMAS IR IŠVYKIMAS

1.Poilsiautojas – asmuo, nustatyta tvarka elektroninėje rezervacijos sistemoje www.gamtosoaze.lt rezervavęs apgyvendinimo paslaugą, už ją apmokėjęs ir gavęs apmokėjimą bei teisę naudotis patalpomis patvirtinantį dokumentą. Mokestis už patalpas skaičiuojamas pagal sutartą tarifą kambaryje ar vasarnamyje. Minimali apgyvendinimo trukmė – ne mažiau 4 nakvynių. Apgyvendinimas pradedamas nuo 15.00 val., išvykimas iki 12.00 val.

Laisvai pasirinkus atvykimo ir išvykimo dienas, elektroninė rezervacijos sistema www.gamtosoaze.lt pateiks atitinkamą nakvynės kainą.

Poilsiautojui neišnaudojus viso apgyvendinimo termino, mokestis už nepanaudotą apgyvendinimo paslaugą negrąžinamas.

Elektroninėje rezervacijos sistemoje www.gamtosoaze.lt rezervuotų apgyvendinimo paslaugų atšaukimas įmanomas likus ne mažiau nei 15 kalendorinių dienų iki apgyvendinimo pradžios.

Poilsiautojui atšaukus rezervuotas ir apmokėtas paslaugas įmokos grąžinamos tokiais dydžiais:

PARŲ SKAIČIUS IKI ATVYKIMO DATOS ĮMOKOS GRĄŽINIMO DYDIS %
IKI 60 100
NUO 60 IKI 45 85
NUO 45 IKI 30 50
NUO 30 IKI 15 25
NUO 15 IKI 0 0

Poilsiautojas, rezervavęs poilsio namelį ar kambarį, norėdamas pakeisti namelį ar kambarį į kitą namelį ar kambarį arba poilsio laiką, gali tai padaryti likus ne mažiau, kaip 30 parų iki numatyto atvykimo laiko. Jei rezervacijos pakeitimo metu rezervuojama už mažesnę sumą nei buvo rezervuota, atliktos įmokos skirtumas negrąžinamas. Poilsiautojas, ketindamas pakeisti jau atlikta rezervaciją, turi kreiptis elektroniniu paštu i NT administratorių nurodydamas atliktos rezervacijos Nr. ir į kokį kambarį ar namelį ir kokiai datai pageidauja pakeisti jau rezervuota kambarį ar namelį.

2.Atvykus į poilsiavietę, atsakingam poilsiavietės darbuotojui (administratoriui) privalu pateikti teisę į apgyvendinimo paslaugą suteikiantį dokumentą (rezervacijos patvirtinimą), kurį poilsiautojas gauna jo nurodytu elektroninio pašto adresu per elektroninę rezervacijos sistemą www.gamtosoaze.lt, rezervavęs apgyvendinimo paslaugą ir ją apmokėjęs, bei asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Poilsiautojas privalo užpildyti ir pasirašyti poilsiavietės darbuotojo pateiktą „Poilsiautojo ir kartu su juo atvykusių asmenų sveikatos būklės deklaraciją (Priedas Nr.1). Nepilnamečiai be tėvų ar nepilnamečių globėjų priežiūros poilsiavietėje neapgyvendinami.

3.Poilsiavietėje apgyvendinama ne daugiau asmenų, nei yra nurodyta rezervaciją patvirtinančiame dokumente (netaikoma vaikams iki 5 metų amžiaus).

4.Poilsiautojas, elektroninėje sistemoje rezervavęs apgyvendinimo paslaugą, patvirtina, kad susipažinęs su poilsiaviečių vidaus, gaisrinės saugos, aplinkosaugos taisyklėmis ir įsipareigoja, kad jis pats ir kartu su juo atvykę asmenys su juo atvykę asmenys, laikysis išvardintų  taisyklių nuostatų.

Alkoholio ir psichotropinių medžiagų naudojimas poilsiavietėje reglamentuojamas Lietuvos Respublikos įstatymuose.

5.Atvykęs poilsiautojas prisiima atsakomybę už poilsiui skirtas patalpas bei esamą inventorių, kurio sąrašas pateikiamas kiekvienoje patalpoje. Išvykdamas poilsiautojas atsakingam poilsiavietės administratoriui perduoda patalpas bei inventorių. Perduodamos patalpos ir inventorius turi būti nesulūžęs, švarus ir kitaip nesugadintas. Esant patalpų ar inventoriaus sugadinimams ir praradimams, poilsiautojas privalo padengti susidariusius nuostolius.

6.Pagalvės ir apklotai – be užvalkalų.  Kiekvienam poilsiautojui privalu atsivežti užvalkalų komplektą: paklodę, pagalvės ir viengulės antklodės užvalkalą. Reikalinga turėti ir savo rankšluosčius bei higienos reikmenis. Esant reikalui, galima išsinuomuoti užvalkalų komplektą už papildomą mokestį.

II. NAUDOJIMASIS ĮRANGA IR INVENTORIUMI

11.Poilsiautojas privalo:

11.1.palaikyti tvarką priskirtose ir naudojamose patalpose, išplauti įrankius bei įrangą ir sudėti į tam skirtas vietas;

11.2.įrankius bei įrangą naudoti tik pagal paskirtį;

11.3.elektros prietaisais naudotis laikantis saugos reikalavimų ir neleisti jais naudotis mažamečiams vaikams. Nepalikti be priežiūros įjungtų elektros prietaisų.

III. TRIUKŠMO VALDYMAS, VIEŠOSIOS RIMTIES TRIKDYMAS

12.Poilsiavietėje nustatytas ramybės metas nuo 22 val. vakaro iki 6 val. ryto. Ramybės metu patalpose draudžiami triukšmą keliantys veiksmai, kurie gali trikdyti kitų poilsiavietėje esančių asmenų ramybę ir poilsį.

13.Už savo veiksmus, kuriais trikdoma kitų asmenų ramybė ir poilsis poilsiautojas yra atsakingas ir gali būti baudžiamas LR Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

IV. POILSIAUTOJO ATSAKOMYBĖ

14.Poilsiautojo atsakomybė:

14.1.elgtis taip, kad nesudarytų pavojaus savo ir kitų poilsiautojų sveikatai ir gyvybei;

14.2.poilsiautojas ir su juo atvykę asmenys, įstatymų nustatyta tvarka, visiškai atsako už prarastą, sugadintą ar sunaikintą poilsiavietėje esantį turtą. Jei nuostoliai poilsiavietėje atsirado dėl nepilnamečių veiksmų, už juos atlyginti privalo vaikų tėvai, globėjai arba asmenys, atsakingi už juos;

14.3.poilsiautojas atsakingas, kai jis, su juo atvykę asmenys, ar jo vaikai bei jo globojami nepilnamečiai asmenys susižaloja dėl savo ar drauge esančių svečių veiksmų, ar praranda savo turtą dėl savo neatsargumo, pažeisdami saugaus elgesio, gaisrinės saugos, aplinkosaugos ir vidaus tvarkos taisykles. Poilsiavietės administracija neatsako už poilsiautojų turto saugumą esantį poilsiavietės teritorijoje ar patalpose;

14.4.poilsiavietės vidaus tvarkos taisyklės pateiktos visuose poilsiaviečių kambariuose ar vasarnamiuose, todėl susipažinti su jomis ir supažindinti kartu atvykusius yra kiekvieno poilsiautojo pareiga ir atsakomybė jų laikytis;

14.5.už nelaimingus atsitikimus ir jų pasekmes dėl alkoholinių gėrimų ar psichotropinių medžiagų vartojimo, atsako pats poilsiautojas ir su juo atvykę asmenys;

14.6.tėvai, nepilnamečių vaikų globėjai ar asmenys atsakingi už juos, privalo užtikrinti vaikų saugumą: prižiūrėti juos maudantis, žaidžiant, meškeriojant bei užsiimant kita veikla, kuri gali būti pavojinga.

V. DRAUDIMAI IR APRIBOJIMAI

15.Poilsiavietėse draudžiama:

15.1.rūkyti poilsiavietėje esančiose patalpose;

15.2.šiukšlinti poilsiavietės teritorijoje;

15.3.gadinti poilsiavietės turtą;

15.4.vartoti alkoholį ir psichotropines medžiagas;

15.5.leisti maudytis vieniems vaikams ir nepilnamečiams;

15.6.trikdyti aplinkinių ramybę;

15.7.be poilsiavietės administratoriaus leidimo nešti ar perkelti poilsiavietės inventorių į kitas vietas;

15.8.apsistoti poilsiavietėje savavališkai, be atsakingo poilsiavietės administratoriaus žinios;

15.9.apsistoti poilsiavietėje su naminiais gyvūnais (šunimis, katėmis ir pan.), jų nepažymėjus elektroninėje registracijos sistemoje.  Elektroninėje rezervacijos sistemoje, privalu nurodyti atvežamų gyvūnų skaičių ir kokie tie gyvūnai (šuo, katė, bei gyvuno svorį.). Apsistojant su naminiais gyvūnais  Papėje, privalu vadovautis Latvijos gyvūnų apsaugos įstatymo nuostatomis. Poilsiautojai, atvykę su naminiais gyvūnais yra atsakingi už tai, kad gyvūnais, viso apsistojimo laikotarpiu, būtų rūpinamasi ir jie būtų prižiūrimi, laikantis naminių gyvūnų laikymo viešose vietose taisyklių reikalavimų, užtikrinti, kad gyvūnai nepatektų į bendro naudojimosi patalpas;

15.10. naudoti pirotechniką, kurti laužus leidžiama, suderinus su poilsiavietės administratoriumi, jo nurodytoje vietoje;

15.11.poilsiaviečių teritorijose neleidžiama statyti palapinių, išskyrus vaikų žaidimui skirtas palapines.

VI. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

16.Poilsiautojai savo veiksmais negali sukelti aplinkosauginių nelaimių.

17.Poilsiautojas privalo laikytis higienos reikalavimų, naudotis lauko ir vidaus WC.

18.Draudžiama:

18.1.šiukšlinti ir teršti aplinką;

18.2.ežere ar jūroje plauti riebaluotus indus, stalo įrankius ir kitus daiktus;

18.3.važinėti ar parkuoti savaeiges motorines transporto priemones šalia ežero ar jūros. Minimalus atstumas nuo vandens telkinio turi siekti 25 m. Savaeiges motorines transporto priemones parkuoti tik tam numatytose vietose;

18.4.plauti vandens telkiniuose alyva, kuru ar cheminėmis medžiagomis suteptus daiktus;

18.5.pilti į vandens telkinius alyvą, kurą ir kitas chemines medžiagas;

18.6.kirsti, naikinti ir žaloti medžius ar krūmus;

19.7.žvejoti ir medžioti nesilaikant žvejybos ir medžioklės reikalavimų;

19.Poilsiautojai privalo saugoti aplinką, gamtos bei kultūros paveldo vertybes, tausoti gamtos išteklius, nepažeisti aplinkosaugos teisės aktų reikalavimų.

20.Atliekas ir šiukšles pilti tik į specialius atliekų konteinerius. Jei pastatyti atliekų rūšiavimo konteineriai, atliekas rūšiuoti pagal pateiktas instrukcijas.

VII. GAISRINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI

21.Saugiai elgtis su ugnimi. Laužus kurti tik specialiai įrengtose laužavietėse. Nuolat prižiūrėti užkurtą laužą, o baigus kūrenti, užpildami ją vandeniu ar smėliu užtikrinkite, kad laužavietė nedegtų ir nerusentų palikta be priežiūros.

22.Draudžiama rūkyti ir naudoti atvirą liepsną poilsiavietės patalpose, įskaitant ir bendro naudojimo.

23.Poilsiavietės teritorijoje be atsakingo darbuotojo leidimo draudžiama naudoti pirotechnikos ar kitus, gaisro atžvilgiu, pavojingus gaminius ir prietaisus.

24.Pastebėjus gaisrą, nedelsiant informuoti poilsiavietės administratorių ir bandyti jį gesinti, o jei tai atlikti neįmanoma, apie gaisrą  nedelsiant informuoti atsakingus pareigūnus bendruoju pagalbos telefonu Nr. 112 (šis numeris galioja ir Latvijoje).

VIII. SAUGUS ELGESYS VANDENYJE

25.Vandens telkiniuose draudžiama:

25.1.maudytis arba plaukioti plaukiojimo priemonėmis apsvaigusiems nuo alkoholio arba psichotropinių medžiagų;

25.2.plaukioti, kai kramtomas maistas ar kramtomoji guma;

25.3.maudytis vietose, nepritaikytose maudymuisi;

25.4.maudytis audros, škvalo ir prasto matomumo metu (tamsa, tirštas rūkas ir pan.);

25.5plaukti arba bristi už maudymosi vietos pažymėtų ribų (kai ribos pažymėtos);

25.6.maudytis, plaukioti valtimi vaikams iki 12 metų be suaugusio žmogaus priežiūros;

25.7.plaukioti valtimi su vaikais iki 12 metų, kurie nedėvi gelbėjimosi liemenių;

25.8.plaukioti ant automobilių kamerų, rąstų, lentų ir kitų plaukioti nepritaikytų daiktų;

25.9.maudytis, nardyti bei šokinėti iš plaukiojimo priemonės jai plaukiant;

25.10.gadinti arba naikinti informacinius ir kitus ženklus prie vandens telkinių;

25.11.teršti vandens telkinius ir jų pakrantes, skalbti skalbinius, plauti motorines transporto priemones, tarą nuo kenksmingų medžiagų;

25.12.naudotis mažaisiais, sportiniais, pramoginiais laivais, vandens motociklais, banglentėmis, burlentėmis, jėgos aitvarais, vandens dviračiais ir kitomis transporto priemonėmis be atsakingo poilsiavietės administratoriaus leidimo. Šiomis priemonėmis draudžiama priartėti arčiau kaip 100 m iki paplūdimio;

25.13.kelti pavojų poilsiautojų saugumui, trukdyti ilsėtis poilsiui skirtose vietose.

26.Plaukiojimo priemonės turi būti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotos, techniškai tvarkingos.

27.Visi, naudojantys plaukiojimo priemones, privalo būti susipažinę su priemonių gamintojo instrukcijomis ir laikytis jų reikalavimų.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28.Už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad šių taisyklių nežinojo ar nesilaikė poilsiautojas ir /ar kartu atvykę nepilnamečiai asmenys ir/ar su juo atvykę asmenys, atsako poilsiavietėje užsiregistravęs poilsiautojas.

29.Prieš išvykdamas, poilsiautojas privalo sutvarkyti patalpas ir išnešti šiukšles, patalpas ir inventorių perduoti poilsiavietės administratoriui. Kambario ar vasarnamio raktus atsakingam poilsiavietės administratoriui poilsiautojas perduoda asmeniškai.

30.Poilsiavietės atsakingas administratorius turi teisę:

30.1.iškeldinti iš patalpų ankščiau nustatyto termino asmenis, kurie nesilaiko ir šiurkščiai pažeidžia šių taisyklių reikalavimus. Tokiais atvejais, pinigai už nepanaudotą apgyvendinimo laiką negrąžinami;

30.2.nepriimti patalpų iš poilsiautojo, iki nebus užtikrinta tvarka;

30.3.reikalauti atlyginti padarytą žalą ir nuostolius.

31.Bet kokie ginčai, kilę tarp poilsiavietės administratoriaus ir poilsiautojo ar su juo atvykusių asmenų, turi būti sprendžiami derybų keliu. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų (poilsiavietėje prie Aiseto atveju) ir Latvijos Respublikos įstatymų (poilsiavietės Papės vietovėje atveju) nustatyta tvarka.

32.Kviečiant bet kokią pagalbą bendruoju pagalbos telefonu Nr. 112, kad pareigūnams patogiau būtų orientuotis, nurodyti WGS koordinates:

Latvijoje greta Papės esanti poilsiavietė, WGS koordinatės 56°10’28.8″N 21°00’50.6″E.

Pirkinių krepšelis
Scroll to Top