DUOMENŲ VALDYTOJAS

Juridinis asmuo SIA „Relax plus“
Juridinio asmens kodas 40203411572
Adresas Liela iela 37-10, Marupe, LV-2167
Telefono numeris +370 647 58964.
Elektroninio pašto adresas info@gamtosoaze.lt
Internetio svetainė www.gamtosoaze.lt

Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ „Registrų centras” Kauno filiale.

„Gamtos oazė“ užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šioje politikoje nustatytais tikslais. Patvirtinama, kad yra taikomos visos priemonės, užtikrinančios tinkamą asmens duomenų saugumą. Šių privatumo taisyklių nuostatos yra taikytinos kiekvieną kartą nepaisant to, koks įrenginys naudojamas.

PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su gyvu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta.
Duomenų subjektas – asmuo, kuris naudojasi „Gamtos oazė“ teikiamomis paslaugomis, įsigyja prekes, arba lankosi interneto svetainėje www.gamtosoazė.lt, taip pat kandidatai pretenduojantys į siūlomas darbo vietas.
Svetainė – www.gamtosoazė.lt
Prašymas – duomenų subjekto prašymas dėl jo teisių įgyvendinimo.
Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
Šioje Privatumo politikoje gali būti naudojamos ir kitos sąvokos, kurių reikšmė atitinka Reglamento nuostatas.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šia Privatumo politika mes Jus informuojame apie pagrindinius asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo principus.
Naudodamiesi „Gamtos oazė“ paslaugomis, pirkdami prekes, pateikdami savo duomenis, siųsdami CV, pildydami rezervacijos formas ar teikdami užklausas, tęsdami naršymą Svetainėje, patvirtinate, kad susipažinote su šia Privatumo politika ir suprantate jos nuostatas.
Su šia Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu www.gamtosoazė.lt interneto svetainėje.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

„Gamtos oazė“ tvarko asmens duomenis vadovaudamasi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.
Asmens duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant imtis veiksmų Duomenų subjekto prašymu su jo sutikimu prieš sudarant sutartį ar vykdyti ar vykdant sutartį, kai Asmens duomenų tvarkymas yra įpareigotas atitinkamų teisės aktų ir/arba kai Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl „Gamtos oazė“ ar trečios šalies teisėto intereso.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMO TVARKA

Asmens duomenis yra gaunami įvairiais būdais:
– svetainėje užpildant formas,
– teikiant užklausą,
– užsisakant naujienlaiškį,
– skambinant mūsų nurodytais telefono numeriais,
– atsiunčiant savo gyvenimo aprašymą (CV) ar kitą informaciją, susijusią su įdarbinimu,
– pateikiant užsakymą mūsų teikiamoms paslaugoms įsigyti,
– bendraujant ar stebint „Gamtos oazė“ veiklą socialiniuose tinkluose,
– ar bet kokiu kitu būdu kreipiantis į „Gamtos oazė“.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Vartotojo duomenys yra tvarkomi siekiant šių tikslų:
– apgyvendinimo, maitinimo ir kitų paslaugų paslaugų teikimui,
– vartotojo prašymu teikti informaciją susijusią su paslaugų teikimu,
– rinkodaros tikslais,
– svetainės lankomumo statistikos, stebėsenos, tobulinimo, reitingo ir svečių nuomonės analizės, skundų nagrinėjimo, paslaugų tobulinimo,
– turto ir asmenų apsaugos tikslais,
– ginant savo interesus teisme ar kitoje institucijoje, pvz.: skolų išieškojimo teisinių reikalavimų pateikimo, įvykdymo ir gynimo,
– santykių su klientais ir partneriais palaikymo,
– administravimo, buhalterinės apskaitos,
– sutarčių vykdymo, užklausų administravimo,
– darbuotojų paieškos tikslais.

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Jūsų privatumas mums yra svarbus, todėl be Jūsų sutikimo Jūsų asmens duomenų kitiems asmenims mes neteiksime, išskyrus šiuos asmenis:
– ginčo atveju – teisines paslaugas teikiantiems asmenims,
– auditoriams, kitiems konsultantams,
– pasitelktiems duomenų tvarkytojams,
– rezervacijų paslaugų teikėjams,
– internetinių rezervavimo kanalų, kuriuos naudoja duomenų subjektas rezervacijai atlikti, tokių kaip www.booking.com, www.airbnb.com ir kitų, valdytojams paslaugų užsakymo, teikimo Jums tikslu,
– Jūsų kelionių agentui ar kitam asmeniui, kuris jums užsako mūsų paslaugas,
– valstybės institucijoms, teisėsaugos įstaigoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Jūs neprivalote mums pateikti jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad, neturėdami Jūsų Asmens duomenų, negalėsime atlikti tam tikrų veiksmų ar suteikti paslaugų, pavyzdžiui parduoti prekių ar išrašyti sąskaitų.
Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti siunčiamą turinį tiesioginės rinkodaros tikslais, pranešdamas savo apsisprendimą el. paštu info@gamtosoaze.lt arba pasinaudojant atsisakymo nuoroda pačiame naujienlaiškyje.

TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

Rezervuojant ar užsakant paslaugas išreiškiamas sutikimas, kad Duomenų valdytojas tvarkys šiuos vartotojo duomenis:
– duomenų subjekto vardas, pavardė,
– gimimo data, amžius,
– tapatybės kortelės (paso) numeris, išdavimo data ir vieta,
– asmens kodas,
– paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją,
– telefono numeris,
– adresas, valstybė,
– el. paštas,
– slaptažodis bei saugos klausimas,
– kreditinės kortelės duomenys,
– mokėtina suma,
– įsigyjama paslauga/prekė/kuponas. Mes tvarkome dovanų kupono galiojimo datą, atsiskaitymo duomenis, kai perkate paslaugą/prekę/dovanų kuponą. Jei dovanų kuponą perkate kitam asmeniui, mes taip pat tvarkome kupono gavėjo vardą.
– CV pateikta informacija,
– įsiregistravimo ir išsiregistravimo data,
– informacija apie kartu gyvenančius asmenis,
– duomenų subjekto pageidavimai (maisto ir pan.),
– rezervacijos numeris,
– papildomai užsakytos paslaugos,
– parašas,
– IP adresas,
– svetainės naršymo istorija ir data,
– kita informacija, reikalinga paslaugų, prekių teikimui, santykių palaikymui, sąskaitų išrašymui ir sutarčių administravimui, teisinių reikalavimų pateikimui,
– atsiliepimai ir suteiktų paslaugų įvertinimai socialinės žiniasklaidos priemonėse, šiuo punktu mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kuriais Jūs pasidalinate su mumis arba paskelbiate socialinėje žiniasklaidoje, arba kitose internetinėse apžvalgose apie mus.
– duomenų subjekto įpročiai, susiję su teikiamomis paslaugomis,
– duomenų subjekto profilis ir kita informacija socialinės žiniasklaidos priemonėse,
– vaizdo įrašai. Mes vykdome vaizdo stebėjimą savo teritorijoje, siekdami apsaugoti savo, Jūsų ir kitų asmenų turtą, taip pat asmenų sveikatą ir gyvybę, teisėto savo ir trečiųjų asmenų intereso pagrindu. Vykdydami vaizdo stebėjimą renkame šią informaciją: vaizdo įrašai, vaizdo įrašų užfiksavimo data ir laikas, vieta. Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti arba darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, asmenų sveikatai ar gyvybei padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims;
– kitas duomenų kategorijas.

Duomenų valdytojas Lietuvos Respublikos Statistikos departamentui teikia šiuos duomenis:
svečių skaičius,
valstybė iš kurios atvyko svečias (-iai),
atvykimo tikslas,
apgyvendinimo trukmę.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ar numato teisės aktai.
Įprastai duomenis tvarkysime sutarties, paslaugų teikimo metu ir 10 metų nuo sutarties, paslaugų teikimo pasibaigimo arba santykių pabaigos, vykdydami su dokumentų archyvavimu susijusius, teisės aktuose nustatytus reikalavimus bei siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius savo reikalavimus.
Kandidatų pateikti duomenys pasibaigus konkrečiai atrankai, kai su kandidatu darbo sutartis nesudaroma ar, jei kandidatas savo duomenis pateikė nekandidatuodamas į konkrečią poziciją, gavus duomenų subjekto sutikimą, saugomi 1 (vienerius) metus arba iki tol, kol duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo.
Telefoninių pokalbių įrašus, daromus aptarnavimo gerinimo tikslu, saugome ne ilgiau nei 30 dienų.
Svečių elgsenos stebėsenos metu surinktus duomenis paslaugų tobulinimo ir pritaikymo prie svečių poreikių tikslais tvarkome ne ilgiau kaip 3 metus nuo paskutinio kontakto su duomenų subjektu.
Mokėjimų kortelių duomenys yra saugomi 1000 dienų.
Jūsų asmens duomenis, gautus per socialinės žiniasklaidos platformas arba internetines apžvalgas siekiant išnagrinėti Jūsų skundus ar reaguoti į teigiamus atsiliepimus apie mus, stebėti savo reputaciją internete, tam, kad šių priemonių pagalba galėtume įvertinti ir tobulinti savo paslaugų kokybę, tvarkome ne ilgiau kaip 1 metus nuo tokių duomenų surinkimo.
Rezervacijos duomenys, suvesti rezervacijų sistemoje, yra saugomi 10 metų nuo išsiregistravimo iš „Gamtos oazė“ momento. Kreditinių kortelių, panaudotų registruojantis, duomenys yra saugomi 10 dienų nuo išsiregistravimo iš „Gamtos oazė“ momento.
Vaizdo stebėjimo medžiaga su asmens duomenimis, saugomi ir tvarkomi ne ilgiau kaip 1 mėnesį nuo duomenų užfiksavimo/gavimo dienos.
Jei duomenų subjektas atšaukia sutikimą dėl duomenų tvarkymo ar pasibaigia duomenų tvarkymo terminas (kai duomenys tvarkomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu), tokiu atveju saugomi tik duomenų subjekto sutikimo davimo faktą patvirtinantys duomenys, tačiau ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius savo reikalavimus.
Jūsų asmens duomenys gauti vykdant Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais saugomi ir tvarkomi ne ilgiau nei 21 dieną nuo tokių duomenų užfiksavimo/gavimo dienos.

DUOMENŲ TVARKYTOJAI

Jūsų Asmens duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai, teikiantys buhalterinės apskaitos, teisines, svetainės priežiūros, duomenų centro ir/arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito, kitas paslaugas.
Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

JŪSŲ TEISĖS, SUSIJUSIOS SU ASMENS DUOMENIMIS

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, priklausomai nuo situacijos, turi šias teises:
– žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti),
– susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti),
– reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti),
– savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“),
– turi teisę reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti),
– turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti),
– pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

KREIPIMOSI TVARKA ĮGYVENDINANT DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES

Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, Jūs turite teisę kreiptis į mus, elektroninio pašto adresu info@gamtosoaze.lt.
Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodyti Jūsų vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
Jei mums kiltų abejonių dėl Jūsų tapatybės ar nurodytų duomenų teisingumo, mes turime teisę prašyti papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.
Sutikimą rinkti, tvarkyti, saugoti su juo susijusius asmens duomenis Duomenų subjektas gali atšaukti bet kada, o tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomus asmens duomenis gali atšaukti be jokio papildomo pagrindimo, kreipdamasis į Duomenų valdytoją, kuris gavęs tokį pareikalavimą nedelsiant sustabdo asmens duomenų tvarkymą ir sunaikina su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų Valdytojas turi teisę netrinti asmens duomenų iš serverio, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
Savo teises galite įgyvendinti pats arba per atstovą, kuris prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais Jūsų atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat Jūsų vardą, pavardę ir nurodyti kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto tinkamam identifikavimui bei pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą, o advokatui duomenys teikiami tik pateikus atstovavimo sutartį bei nurodžius duomenų naudojimo tikslą.

Jei Jūs kreipdamiesi į mus nesilaikote šiame skyriuje nurodytos tvarkos, mes informuosime Jus apie tai ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Jūsų kreipimosi gavimo ir nurodysime trūkumus. Jei nurodytų trūkumų neištaisysite ar neinformuosite apie priežastis, kodėl nurodyti trūkumai negali būti pašalinti, Jūsų prašymo mes nenagrinėsime. Esant objektyvioms aplinkybėms, dėl kurių nurodyti trūkumai negali būti pašalinti, įvertinę tokias aplinkybes mes galime nuspręsti priimti Jūsų prašymą ir jį nagrinėti.
Duomenų valdytojas, gavęs Duomenų subjekto prašymą susipažinti su tvarkomais asmens duomenis, atsakymą pateikia per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos. Atsakymas teikiamas neatlygintinai.

REZERVACIJŲ SISTEMOS, SOCIALINĖ MEDIJA

Apgyvendinimo ir kitas susijusias paslaugas Jūs galite užsakyti ne tik naudodamiesi mūsų rezervacijų sistema, tačiau ir naudodamiesi išorinėmis rezervacijų sistemomis, tokiomis, kaip www.booking.com, www.airbnb.com ir pan. Norime atkreipti dėmesį, jog išorinėse rezervacijų sistemose Jūsų teikiami asmens duomenys pirmiausia yra tvarkomi šių išorinių rezervacijų sistemų valdytojų. Mes neatsakome už tai, kaip Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išorinių rezervacijų sistemų valdytojų. Todėl, prieš pateikiant bet kokius duomenis rekomenduojame išsamiai susipažinti su jų asmens duomenų privatumo politika.
„Gamtos oazė“ yra sukūrusi ir valdo paskyrą socialinės žiniasklaidos priemonėse, tokiose kaip: Instagram ir Facebook. Visą informaciją, kurią Jūs pateiksite socialinės žiniasklaidos priemone Instagram ir/ar Facebook (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius mūsų paskyras (įskaitant informaciją gaunamą socialinių tinklų valdytojų naudojamų slapukų pagalba), kontroliuojame ne mes, o socialinio tinklo valdytojas. Todėl rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo valdytojų privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su jais dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo. Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo Facebook valdytojo privatumo politiką spauskite čia https://www.facebook.com/policy.php.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

www.gamtosoazė.lt svetainėje slapukai (cookies) naudojami statistikos tikslais, siekiant vertinti svetainės lankomumą bei teikiamo turinio populiarumą. Toks duomenų tvarkymo būdas neleidžia nustatyti svetainės lankytojo tapatybės. Svetainės lankytojas gali ištrinti slapukus iš savo kompiuterio arba juos užblokuoti savo naršyklėje, tačiau dalis svetainės funkcionalumo tokiu atveju gali neveikti.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAŽEIDIMO RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ SPRENDIMAS

Duomenų valdytojas, siekdamas užtikrinti tinkamą Asmens duomenų apsaugą, įgyvendina šias organizacines ir technines asmens duomenų apsaugos priemones:
darbo tvarką organizuojama taip, kad būtų užtikrintas saugus kompiuterinių duomenų bei jų archyvų tvarkymas.
Prieigos asmens asmens duomenų suteikiamos tik tiems Darbuotojams, kuriems jie reikalingi darbo funkcijai atlikti ir tik tiems, kurie yra pasirašę konfidencialumo susitarimus bei susipažinę su kitomis vidaus taisyklėmis. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Interneto ryšys yra šifruojamas, o interneto svetainės puslapis yra vykdomas per https:// protokolą.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Kreipdamiesi į mus, Jūs išreiškiate savo valią, kad kreiptmėmės į Jus dėl Jūsų užklausos.
Šios privatumo taisyklės peržiūrimos ne rečiau nei kartą per 2 (dvejus) metus, o esant poreikiui yra atnaujinamos ir įsigalioja nuo jos paskelbimo Svetainėje.
Jei turite klausimų susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės el. paštu info@gamtosoaze.lt

Pirkinių krepšelis
Scroll to Top